เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

การกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้ทุกคนต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 600 บาท หรือตามจำนวนที่สหกรณ์กำหนด และต้องแนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ประกอบการขอกู้ทุกครั้ง

  • ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • กู้ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกแต่ละคน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกินมูลค่าหุ้นของผู้กู้ในขณะที่ขอกู้ กำหนดชำระงวดละเท่า ๆ กัน ไม่เกิน 12 งวด
  • ไม่ต้องมีหลักประกัน
  • กรณีมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ สามารถจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่โดยให้สหกรณ์หักชำระหนี้เดิมได้
  • ยื่นคำขอกู้แล้ว รอรับเงินกู้ได้เลย (เวลา 8.45-15.00 น. : เวลาดำเนินการ 15-20 นาที) ยกเว้นวันจ่ายเงินเดือน หรือวันจ่ายเงินกู้สามัญ ซึ่งมีสมาชิกใช้บริการจำนวนมาก จะได้รับเงินกู้ในวันทำการถัดไป
  • รับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 2 ของเดือน หักชำระในเดือนถัดไป
เงื่อนไข
  • การกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้ทุกคนต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 600 บาท หรือตามจำนวนที่สหกรณ์กำหนด และต้องแนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ประกอบการขอกู้ทุกครั้ง