เงินกู้สามัญ

การกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้ทุกคนต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 600 บาท หรือตามจำนวนที่สหกรณ์กำหนด และต้องแนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ประกอบการขอกู้ทุกครั้ง

 • ต้องเป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว
 • วงเงินกู้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไข ดังนี้
  • เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน
  • เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 55 เท่าของเงินเดือน
  • เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน
  • เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี กู้ได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินเดือน
  • เป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปี กู้ได้ไม่เกิน 85 เท่าของเงินเดือน
  • เป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปี กู้ได้ไม่เกิน 90 เท่าของเงินเดือน
  • เป็นสมาชิก 25 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่าของเงินเดือน
 • กำหนดชำระงวดละเท่า ๆ กัน ไม่เกิน 180 งวด แต่ต้องไม่เกินเกษียณอายุ ยกเว้น
 • กรณีกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น หรือเงินฝากในสหกรณ์ ให้ส่งชำระได้ 180 งวด โดยไม่จำกัดอายุ
 • กรณีผู้กู้เป็นผู้มีสิทธิได้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน (เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้ส่งชำระได้ถึงอายุ 65 ปี
 • กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญครั้งก่อนเหลืออยู่ สามารถจะกู้เงินสามัญใหม่โดยให้สหกรณ์หักชำระหนี้เดิมได้ แต่กรณีกู้เงินสามัญครั้งก่อนเต็มจำนวนแล้ว จะกู้เงินสามัญครั้งใหม่ได้ ต้องให้สหกรณ์หักชำระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่า 4 งวด
 • สมาชิกผู้ขอกู้จะต้องมีหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินกู้สามัญทั้งหมด เว้นแต่สมาชิกที่โอนสถานภาพหรือบรรจุแต่งตั้งในปี 2561 เป็นต้นไป หรือสมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สหกรณ์ร้านค้าฯ สมาคมฯ สโมสรฯ จะต้องมีหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนเงินกู้สามัญรวมกันทั้งหมด
 • สมาชิกผู้กู้เงิน จะต้องจัดทำกองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ไม่น้อยกว่าจำนวนที่สหกรณ์กำหนด
 • การค้ำประกันเงินกู้สามัญ
  • กรณีกู้ไม่เกินมูลค่าทุนเรือนหุ้นของตนเอง หรือเงินฝากในสหกรณ์ ไม่ต้องมีหลักประกันอื่น
  • กรณีใช้สมาชิกสามัญค้ำประกัน
   • ต้องเป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว
   • ต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้
   • เงินกู้ตั้งแต่จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
   • สมาชิกที่เป็นคู่สมรสกัน จะค้ำประกันสมาชิกผู้กู้รายเดียวกันร่วมกันไม่ได้
   • สมาชิกผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันได้ไม่เกินวงเงินกู้ของตน
   • สมาชิกผู้ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกินวันที่ตนเกษียณอายุ เว้นแต่ สมาชิกผู้ค้ำประกัน
    ซึ่งมีสิทธิได้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน ให้สามารถค้ำประกันได้ไม่เกินอายุ 70 ปี โดยสมาชิกผู้กู้ต้องมีหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินกู้ที่ใช้สมาชิกค้ำประกันรวมกันทั้งหมด
   • สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันสมาชิกผู้กู้คนอื่นในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 4 คน
   • สมาชิกผู้ค้ำประกันกับสมาชิกผู้กู้ จะค้ำประกันไขว้กันไม่ได้ เว้นแต่
    ก. มีสมาชิกอื่นเป็นผู้ค้ำประกันเพิ่มอีก 1 คน หรือ
    ข. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
   • หากสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ้นจากสมาชิกภาพ หรือเป็นคู่สมรสของสมาชิกผู้กู้ สมาชิกผู้กู้ต้อง
    จัดหาสมาชิกอื่นเป็นผู้ค้ำประกันแทน หรือจัดหาหลักประกันอื่นแทน
   • การพ้นจากสมาชิก ไม่เป็นเหตุให้สมาชิกผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากการค้ำประกันจนกว่า
    สมาชิกผู้กู้จะจัดหาผู้ค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์อื่นแทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว