เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

การกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้ทุกคนต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 600 บาท หรือตามจำนวนที่สหกรณ์กำหนด และต้องแนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ประกอบการขอกู้ทุกครั้ง

เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง ไถ่ถอนที่ดิน หรือไถ่ถอนที่ดินพร้อมบ้าน ต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านของตนเอง วงเงินไม่เกิน8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) กำหนดชำระไม่เกิน 300 งวด ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • ที่ดิน ค้ำประกันได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินราชการ
  • สิ่งปลูกสร้าง ค้ำประกันได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินสหกรณ์ (อิงเกณฑ์จากสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยสหกรณ์จะประกาศเกณฑ์ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร และอาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อการค้ำประกัน เป็นคราว ๆ ไป)
  • อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ค้ำประกันได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินราชการ
  • บ้านจัดสรร (ใหม่) ซื้อจากบริษัทเจ้าของโครงการ ค้ำประกันได้ 90% ของราคาบ้านจัดสรร
  • อาคารชุด (คอนโดมิเนียมใหม่) ซื้อจากบริษัทเจ้าของโครงการ ค้ำประกันได้ 85% ของราคาอาคารชุด
  • ผู้กู้ต้องจัดทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์กำหนด โดยให้มีวงเงินประกันไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ที่ใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นหลักประกัน และให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามภาระที่ผูกพัน