กองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ (11, 19)

สมาชิกสามารถซื้อความคุ้มครองชีวิตและร่างกาย จากกองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ได้ไม่เกิน คนละ 18 กองทุน เฉพาะตัวสมาชิกเอง โดยชำระครั้งเดียวได้คืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้น กองทุนละ 2,500 บาท ความคุ้มครองมีดังนี้

รายละเอียดความคุ้มครอง (1 กองทุน)
เสียชีวิตธรรมดา10,000 บาท
เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ100,000 บาท
สูญเสียแขน ขา ตา โดยอุบัติเหตุรวมสองอย่างขึ้นไป90,000 บาท
สูญเสียแขน ขา ตา โดยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง45,000 บาท
สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกันโดยอุบัติเหตุ22,500 บาท