กองทุนเกษียณเปี่ยมสุข (13)

เป็นกองทุนที่ให้สมาชิกออมทรัพย์ไว้เมื่อยามเกณียณอายุ คนละไม่เกิน 300,000 บาท จะถอนคืนเมื่อเกษียณอายุราชการ โดยสหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเงินปันผลของปี ที่ผ่านมาทบต้นให้ทุกปี