กองทุนสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

สมาชิกสามารถซื้อความคุ้มครองชีวิตและร่างกายจากกองทุนประกันสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิก คู่สมรส และบุตรอายุระหว่าง 1 – 21 ปี โดยแบ่งการชำระเป็น 2 กรณี ดังนี้
การจ่ายเงินเข้ากองทุนสมาชิกคู่สมรสบุตร (อายุ 1-21 ปี)
ชำระครั้งเดียวได้คืน แต่ไม่มีดอกเบี้ย700 บาท500 บาท400 บาท
ชำระปีละครั้งทุกปี ไม่ได้คืน100 บาท70 บาท50 บาท
ความคุ้มครอง มีดังนี้
ความคุ้มครองต่อกองทุนสมาชิกคู่สมรสบุตร (อายุ 1-21 ปี)
เสียชีวิตธรรมดา
10,00010,00010,000
เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ100,00055,000
19,000
สูญเสียแขน ขา ตา โดยอุบัติเหตุรวมสองอย่างขึ้นไป90,00045,0009,000
สูญเสียแขน ขา ตา โดยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง45,00022,5004,500
สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกันโดยอุบัติเหตุ22,50011,2502,250