เงินฝากออมทรัพย์ (10)

เป็นเงินฝากที่สามารถเบิก-ถอนได้ตลอดเช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร แต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ร้อยละ 1 ต่อปี) สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้รายวันและโอนดอกเบี้ยเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี

หมายเหตุ

  • สหกรณ์รับฝากเช็คทุกชนิด ยกเว้นเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY
  • ฝากก่อน 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 3 วันทำการ
  • ฝากหลัง 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 4 วันทำการ
  • หากต้องการถอนเงินฝากโดยให้สกรณ์ออกเป็นเช็คจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ และสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คฉบับละ 20 บาท
  • หากสมาชิกต้องการเบิกเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนเวลา 14.30 น.
  • สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้สหกรณ์ หรือนำฝากเงินจำนวนครั้งละมาก ๆ สามารถโอนผ่าน บัญชีธนาคารของสหกรณ์ได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

บัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด

ชื่อบัญชีธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัดกรุงไทยเมืองทองธานี147-1-03635-9
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัดไทยพาณิชย์แจ้งวัฒนะ324-2-25900-7