เงินฝากประจำใส่ใจวัยเกษียณ 60 เดือน

  1. ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ หรือลาออกจากงานไปแล้ว
  2. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำครั้งละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ฝากได้สูงสุด 1,000,000 บาท
  3. จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝาก กรณีถอนก่อนครบกำหนดดอกเบี้ยที่คำนวณจ่ายไปแล้วจะหักคืนจากเงินต้น

หมายเหตุ

  • สหกรณ์รับฝากเช็คทุกชนิด ยกเว้นเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY
  • ฝากก่อน 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 3 วันทำการ
  • ฝากหลัง 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 4 วันทำการ
  • หากต้องการถอนเงินฝากโดยให้สกรณ์ออกเป็นเช็คจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ และสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คฉบับละ 20 บาท
  • หากสมาชิกต้องการเบิกเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนเวลา 14.30 น.
  • สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้สหกรณ์ หรือนำฝากเงินจำนวนครั้งละมาก ๆ สามารถโอนผ่าน บัญชีธนาคารของสหกรณ์ได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

บัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด

ชื่อบัญชีธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัดกรุงไทยเมืองทองธานี147-1-03635-9
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัดไทยพาณิชย์แจ้งวัฒนะ324-2-25900-7