เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษา

เป็นเงินฝากที่จะต้องฝากเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือนตามระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่จำนวน 100 บาท ถึง 10,000 บาท ฝากเท่ากันทุกเดือน โดยจะหักจากบัญชีออมทรัพย์และโอนเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการศึกษา โดยดอกเบี้ยจะฝากทบต้นให้ปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีระยะเวลาฝาก 3 ระยะ ดังนี้

 1. ระยะเวลา 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 0.50 บาท
 2. ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 1.00 บาท
 3. ระยะเวลา 120 เดือน อัตราดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 1.50 บาท
เงื่อนไข
 • การส่งเงินฝาก ให้ส่งเงินฝากโดยโอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • หากถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษาก่อนครบระยะเวลา 36 เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 • กรณีถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษาระยะเวลา 60 เดือน แต่ได้ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษาระยะเวลา 36 เดือน
 • กรณีถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษาระยะเวลา 120 เดือน แต่ได้ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษาระยะเวลา 60 เดือน

หมายเหตุ

 • สหกรณ์รับฝากเช็คทุกชนิด ยกเว้นเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY
 • ฝากก่อน 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 3 วันทำการ
 • ฝากหลัง 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 4 วันทำการ
 • หากต้องการถอนเงินฝากโดยให้สกรณ์ออกเป็นเช็คจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ และสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คฉบับละ 20 บาท
 • หากสมาชิกต้องการเบิกเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนเวลา 14.30 น.
 • สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้สหกรณ์ หรือนำฝากเงินจำนวนครั้งละมาก ๆ สามารถโอนผ่าน บัญชีธนาคารของสหกรณ์ได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

บัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด

ชื่อบัญชีธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัดกรุงไทยเมืองทองธานี147-1-03635-9
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัดไทยพาณิชย์แจ้งวัฒนะ324-2-25900-7