สวัสดิการสมาชิกสามัญ

รายละ 3,000 บาท โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาทะเบียนสมรส และต้องขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรสหากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิรับสวัสดิการนี้ได้เพียงครั้งเดียว

เป็นการอุปสมบทครั้งแรก รายละ 3,000 บาท
หลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่

 1. สำเนาหนังสืออนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัด
 2. สำเนาหนังสืออนุญาตให้อุปสมบทจากวัด

 

การขอรับสวัสดิการนี้ ให้สมาชิกยื่นแบบขอรับสวัสดิการตามที่สหกรณ์กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตตามหลักฐานข้อ ก. และข้อ ข. แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันลาสิกขา หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ

ยกเว้น บุตรบุญธรรม ซึ่งเป็นการอุปสมบทครั้งแรก รายละ 1,500 บาท
หลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่

 1. สำเนาหนังสืออนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิก
 3. สำเนาหนังสืออนุญาตให้อุปสมบทจากวัด

 

การขอรับสวัสดิการนี้ ให้สมาชิกยื่นแบบขอรับสวัสดิการตามที่สหกรณ์กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตตามหลักฐานข้อ ก. และข้อ ค. แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันลาสิกขา หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ

ต้องเป็นการปฏิบัติธรรมที่หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือหน่วยงานทางราชการ หรือสหกรณ์ หรือสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด จัดขึ้น รายละ 1,000 บาท โดยมีสำเนาหนังสืออนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัดให้สมาชิกไปปฏิบัติธรรมเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา และให้สมาชิกมีสิทธิรับสวัสดิการนี้ได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ ให้สมาชิกยื่นแบบขอรับสวัสดิการตามที่สหกรณ์กำหนด ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัด หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ

เป็นการไปครั้งแรก รายละ 3,000 บาท
หลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

 1. สำเนาหนังสืออนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัด

 

การขอรับสวัสดิการนี้ ให้สมาชิกยื่นแบบขอรับสวัสดิการตามที่สหกรณ์กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัด แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการไปประกอบพิธีฮัจย์ หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ

ยกเว้นบุตรบุญธรรม ซึ่งเป็นการไปครั้งแรก รายละ 1,500 บาท
หลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่

 1. สำเนาหนังสืออนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิก
 3. หลักฐานที่แสดงการไปประกอบพิธีฮัจย์

 

การขอรับสวัสดิการนี้ ให้สมาชิกยื่นแบบขอรับสวัสดิการตามที่สหกรณ์กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตตามหลักฐานข้อ ค. แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการไปประกอบพิธีฮัจย์ หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ

ต้องเป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดมีคำสั่งหรือประกาศให้พ้นจากราชการหรือจากหน่วยงาน เพราะเกษียณอายุ ให้จ่ายแก่สมาชิกดังกล่าวในวันที่สหกรณ์จัดโครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ หรือสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาให้ได้รับเงินภายในเดือนกันยายนของปี

โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ในอัตราคนละ 4,000 บาท กรณีเป็นสมาชิก 30 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเพิ่มอีก 1,000 บาท (รวมเป็น 5,000 บาท)

ต้องเป็นสมาชิกที่เกษียณอายุแล้ว และไม่เป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกษียณอายุในปีนั้น โดยต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และ
 2. เป็นผู้มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่ 14 ธันวาคม ของปีที่จะมีสิทธิได้รับสวัสดิการ และ
 3. เป็นผู้ที่มิได้รับราชการหรือทำงานในตำแหน่งประจำของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกแล้ว

 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายสวัสดิการนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ซึ่งทำให้บ้านของสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงได้รับความเสียหาย โดยจะให้ความช่วยเหลือไม่เกินความเสียจริงหลังจากหักค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามมติของคณะกรรมการ แต่ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท

หลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น
 2. ภาพถ่ายบ้านที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 3-5 ภาพ
 3. หนังสือรับรองความเสียหายจากผู้บังคับบัญชา หรือหนังสือรับรองความเสียหายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

การขอรับสวัสดิการนี้ ให้สมาชิกยื่นแบบขอรับสวัสดิการตามที่สหกรณ์กำหนดภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันประสบภัยพิบัติหากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ 1-2 คนไปตรวจสอบบ้านของสมาชิกที่ได้รับความเสียหายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ซึ่งทำให้บ้านของสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงได้รับความเสียหาย โดยจะให้ความช่วยเหลือไม่เกินความเสียจริงหลังจากหักค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามมติของคณะกรรมการ แต่ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท
หลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น
 2. ภาพถ่ายบ้านที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 3-5 ภาพ
 3. หนังสือรับรองความเสียหายจากผู้บังคับบัญชา หรือหนังสือรับรองความเสียหายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

การขอรับสวัสดิการนี้ ให้สมาชิกยื่นแบบขอรับสวัสดิการตามที่สหกรณ์กำหนดภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันประสบภัยพิบัติหากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ 1-2 คนไปตรวจสอบบ้านของสมาชิกที่ได้รับความเสียหายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศเป็นคราวๆไป

หรือวันที่จัดกิจกรรมการประชุมของสมาชิกที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ ณ ที่ทำการศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แล้วแต่กรณี ตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศเป็นคราวๆไป

สมาชิก ให้สหกรณ์จัดพวงหรีดเคารพศพ ในนามของสหกรณ์ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินศพละ 1,000 บาท และให้จ่ายเงินสวัสดิการมรณกรรมสมาชิก แก่ทายาทของสมาชิกตามลำดับดังนี้

 1. คู่สมรส
 2. บุตร
  • บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง
  • บุตรบุญธรรม
 3. บิดา มารดา

 

ในกรณีที่ไม่มีทายาทตามที่กำหนดไว้ให้จ่ายแก่ผู้รับประโยชน์ตามที่สมาชิกได้แต่งตั้งหรือผู้จัดการมรดกแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตราบใดที่ทายาทในลำดับต้นยังมีชีวิตอยู่ ทายาทในลำดับถัดไป ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้
หลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่

 1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้มรณกรรม
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ
 4. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีคู่สมรสของสมาชิกมรณกรรม

 

การขอรับสวัสดิการนี้ ให้ทายาทผู้มีสิทธิรับสวัสดิการยื่นแบบขอรับสวัสดิการตามที่สหกรณ์กำหนด
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันหลังจากมรณกรรมหากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ

อัตราเงินบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก ดังนี้

 1. เป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี ศพละ 10,000 บาท
 2. เป็นสมาชิกเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ศพละ 20,000 บาท
 3. เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ศพละ 25,000 บาท
 4. เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ศพละ 30,000 บาท
 5. เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ศพละ 35,000 บาท
 6. เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ศพละ 40,000 บาท
 7. เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี ขึ้นไป ศพละ 50,000 บาท

 

กรณีสมาชิกผู้มรณกรรมมีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ให้สหกรณ์จ่ายเงินบำเพ็ญกุศลศพแก่ผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ จำนวน 10,000 บาท ไปก่อน หากมีเงินสวัสดิการคงเหลือ ให้นำไปชำระหนี้สหกรณ์และหากยังมีเงินสวัสดิการคงเหลือหลังจากหักหนี้สหกรณ์ครบถ้วนแล้ว ให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับสวัสดิการต่อไป

ให้จ่ายเงินสวัสดิการนี้แก่สมาชิก ดังนี้

 1. จ่ายเป็นเงินบำเพ็ญกุศลศพสำหรับคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก ศพละ 3,000บาท
  ต่อสมาชิกหนึ่งคน
 2. จ่ายเป็นค่าพวงหรีดในนามของสหกรณ์เพื่อเคารพศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก (คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก) ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกินศพละ 1,000 บาท

คณะกรรมการ โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป คณะกรรมการทรงสิทธิที่จะกำหนดสวัสดิการ จำนวนเงินและหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบในการพิจารณาให้สวัสดิการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

หากเงินกองทุนมีไม่เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก คณะกรรมการมีสิทธิงด หรือชะลอ หรือปรับลดจำนวนเงินการให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม