เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

นายประสาน ชนาพงษ์จารุ​

ผู้จัดการ​

นางประนอม แดงงาม

รองผู้จัดการ

ฝ่ายสำนักงาน

น.ส.ศิริมา ก่อกำลัง

หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน

น.ส.จารุวรรณ ศิริวัฒนาพงศ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.จุฑาทิพย์ พิมพ์ต้น

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.กนกนวล หอมวงค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สุปราณี ปะวันตา

แม่บ้าน

ฝ่ายสินเชื่อ

นางประนอม แดงงาม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.ปรียาวดี ท่อแก้ว

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ศิริเรณู ตันระนา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ฝ่ายการเงิน

นางวรรณฤดี แซ่ลิ่ม

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.ชโรบล ทองธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายบัญชี

นางเพ็ญศิริ จันทร์แสงสุก

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ฝ่ายปฎิบัติการประมวลผลและทะเบียนสมาชิก

น.ส.สุนิสา ทองคำ

หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการประมวลและทะเบียนสมาชิก