คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

รศ. วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสำฤทธิ์

ประธานกรรมการ

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายปองภพ ยงทวี

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายยศ เกษกุล

กรรมการและเหรัญญิก

นางธนันช์พร นาราศรี

กรรมการ

นางสาวอัญชุลี ใจเที่ยง

กรรมการ

นายเลิศสินธุ์ สาตะมาน

กรรมการ

นายจักรี สวัสดิมงคล

กรรมการ

นายนิรุตต์ ศุภวิธาน

กรรมการ

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์

กรรมการ

นายยศวัฒน์ ปณิธิเจริญวงศ์

กรรมการ

นายวัชพงศ สำรวมจิต

กรรมการ

นายสัมพันธ์ หนูอักษร

กรรมการ

นายสุเมธ เรืองธนู

กรรมการ

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ

กรรมการ และเลขานุการ

นายวัชพงศ สำรวมจิต

กรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ

กรรมการ