คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์

ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์

กรรมการและเหรัญญิก

นายยศวัฒน์ ปณิธิเจริญวงศ์

กรรมการ

นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ

กรรมการ

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ

กรรมการ

นายวัชพงศ สำรวมจิต

กรรมการ

นายจักรี สวัสดิมงคล

กรรมการ

นายเลิศสินธุ์ สาตะมาน

กรรมการ

นายนิรุตต์ ศุภวิธาน

กรรมการ

นางธนันช์พร นาราศรี

กรรมการ

นายยศ เกษกุล

กรรมการ

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ

กรรมการ

นายปองภพ ยงทวี

กรรมการ และเลขานุการ