คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์

ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์

กรรมการและเหรัญญิก

นายสัมพันธ์ หนูอักษร

กรรมการ

นายยศวัฒน์ ปณิธิเจริญวงศ์

กรรมการ

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ

กรรมการ

นายสิงหราช สังข์อยุทธ์

กรรมการ

นายนิรุตต์ ศุภวิธาน

กรรมการ

นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ

กรรมการ

นางสาวอัญชุลี ใจเที่ยง

กรรมการ

นายวัชพงศ สำรวมจิต

กรรมการ

นายจักรี สวัสดิมงคล

กรรมการ

นายเลิศสินธุ์ สาตะมาน

กรรมการ

นายปองภพ ยงทวี

กรรมการ