คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
รองประธานกรรมการ

นายธรรมรงค์ ใจสมคม
รองประธานกรรมการ

นายยศ เกษกุล
กรรมการและเหรัญญิก

นายสิงหราช สังข์อยุทธ์
กรรมการและเลขานุการ

นายเฉลียว ทองศิลา
กรรมการ
(ถึงแก่กรรม)

นางสาวจิตติมา รักนาค
กรรมการ

นางธนันช์พร นาราศรี
กรรมการ

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
กรรมการ

นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ
กรรมการ

นายบุญนำ เจริญมี
กรรมการ

นางสาวสายทอง บุญโสภณ
กรรมการ

นายสัมพันธ์ หนูอักษร
กรรมการ

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ
กรรมการ

นางสาวอัญชุลี ใจเที่ยง
กรรมการ