คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายยศ เกษกุล
กรรมการและเหรัญญิก

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ
กรรมการ และเลขานุการ

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์
กรรมการ

นายสิงหราช สังข์อยุทธ์
กรรมการ

นางสาวจิตติมา รักนาค
กรรมการ

นางธนันช์พร นาราศรี
กรรมการ

นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ
กรรมการ

นายปองภพ ยงทวี
กรรมการ

นายยศวัฒน์ ปณิธิเจริญวงศ์
กรรมการ

นายวัชพงศ สำรวมจิต
กรรมการ

นายสัมพันธ์ หนูอักษร
กรรมการ

นางสาวอัญชุลี ใจเที่ยง
กรรมการ