คณะกรรมการศึกษาและพัฒนา ประจำปี 2567

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

ประธานกรรมการ

นายปองภพ ยงทวี

รองประธานกรรมการ

รศ. วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสำฤทธิ์

ที่ปรึกษา

นายยศ เกษกุล

กรรมการและเหรัญญิก

นายจักรี สวัสดิมงคล

กรรมการ

นายนิรุตต์ ศุภวิธาน

กรรมการ

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์

กรรมการ

นายเลิศสินธุ์ สาตะมาน

กรรมการ

นายสุเมธ เรืองธนู

กรรมการ

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ

กรรมการ และเลขานุการ