คณะกรรมการศึกษาและพัฒนา ประจำปี 2565

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์

ที่ปรึกษา

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน

รองประธานกรรมการ

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์

กรรมการและเหรัญญิก

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ

กรรมการ

นายนิรุตต์ ศุภวิธาน

กรรมการ

นางสาวอัญชุลี ใจเที่ยง

กรรมการ

นายจักรี สวัสดิมงคล

กรรมการ

นายเลิศสินธุ์ สาตะมาน

กรรมการ

นายปองภพ ยงทวี

กรรมการและเลขานุการ