คณะกรรมการศึกษาและพัฒนา ประจำปี 2564

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษา

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
รองประธานกรรมการ

นายยศ เกษกุล
กรรมการและเหรัญญิก

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจิตติมา รักนาค
กรรมการ

นางธนันช์พร นาราศรี
กรรมการ

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์
กรรมการ

นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ
กรรมการ

นายวัชพงศ สำรวมจิต
กรรมการ