คณะกรรมการศึกษาและพัฒนา ประจำปี 2566

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์

ที่ปรึกษา

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน

รองประธานกรรมการ

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์

กรรมการและเหรัญญิก

นายจักรี สวัสดิมงคล

กรรมการ

นายนิรุตต์ ศุภวิธาน

กรรมการ

นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ

กรรมการ

นายเลิศสินธุ์ สาตะมาน

กรรมการ

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ

กรรมการ

นายปองภพ ยงทวี

กรรมการและเลขานุการ