คณะกรรมการศึกษาและพัฒนา ประจำปี 2564

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
ประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาและพัฒนา

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษา

นายยศ เกษกุล
กรรมการและเหรัญญิก

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ
กรรมการ

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์
กรรมการ

นางธนันช์พร นาราศรี
กรรมการ

นางสาวจิตติมา รักนาค
กรรมการ

นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ
กรรมการ

นายวัชพงศ สำรวมจิต
กรรมการ