คณะกรรมการศึกษาและพัฒนา ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษา

นายธรรมรงค์ ใจสมคม
ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
รองประธานกรรมการ

นายยศ เกษกุล
กรรมการ

นายเฉลียว ทองศิลา
กรรมการ
(ถึงแก่กรรม)

นางสาวจิตติมา รักนาค
กรรมการ

นางธนันช์พร นาราศรี
กรรมการ

นายสัมพันธ์ หนูอักษร
กรรมการ

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
กรรมการ

นายสิงหราช สังข์อยุทธ์
กรรมการและเลขานุการ