คณะกรรมการศึกษาและพัฒนา ประจำปี 2565

นายธรรมรงค์  ใจสมคม
ประธานกรรมการ

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
ที่ปรึกษา

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
รองประธานกรรมการ

นายประทีป  พงษ์สวัสดิ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายสัมพันธ์  เย็นสำราญ
กรรมการ

นายนิรุตต์  ศุภวิธาน
กรรมการ

นางสาวอัญชุลี  ใจเที่ยง
กรรมการ

นายจักรี  สวัสดิมงคล
กรรมการ

นายเลิศสินธ์ุ  สาตะมาน
กรรมการ

นายปองภพ  ยงทวี
กรรมการและเลขานุการ