คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2567

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

ประธานกรรมการ

นายปองภพ ยงทวี

รองประธานกรรมการ

รศ. วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสำฤทธิ์

ที่ปรึกษา

นายยศ เกษกุล

กรรมการ

นายวัชพงศ สำรวมจิต

กรรมการ

นายยศวัฒน์ ปณิธิเจริญวงศ์

กรรมการ

นางธนันช์พร นาราศรี

กรรมการ

นายสัมพันธ์ หนูอักษร

กรรมการ

นางสาวอัญชุลี ใจเที่ยง

กรรมการ

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ

กรรมการ และเลขานุการ