คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2565

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
ประธานกรรมการ

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
ที่ปรึกษา

นายธรรมรงค์  ใจสมคม
รองประธานกรรมการ

นายประทีป  พงษ์สวัสดิ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายสัมพันธ์  หนูอักษร
กรรมการ

นายยศวัฒน์  ปณิธิเจริญวงศ์
กรรมการ

นายสิงหราช  สังข์อยุทธ์
กรรมการ

นางนิภรณ์  วัฒนานุกูลกิจ
กรรมการ

นายวัชรพงศ  สำรวมจิต
กรรมการ

นายปองภพ  ยงทวี
กรรมการและเลขานุการ