คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษา

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
ประธานกรรมการ

นายธรรมรงค์ ใจสมคม
รองประธานกรรมการ

นายยศ เกษกุล
กรรมการ

นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ
กรรมการ

นายบุญนำ เจริญมี
กรรมการ

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ
กรรมการ

นางสาวสายทอง บุญโสภณ
กรรมการ

นางสาวอัญชุลี ใจเที่ยง
กรรมการ

นายสิงหราช สังข์อยุทธ์
กรรมการและเลขานุการ