คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2565

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์

ที่ปรึกษา

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน

ประธานกรรมการ

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

รองประธานกรรมการ

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์

กรรมการและเหรัญญิก

นายสัมพันธ์ หนูอักษร

กรรมการ

นายยศวัฒน์ ปณิธิเจริญวงศ์

กรรมการ

นายสิงหราช สังข์อยุทธ์

กรรมการ

นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ

กรรมการ

นายวัชพงศ สำรวมจิต

กรรมการ

นายปองภพ ยงทวี

กรรมการและเลขานุการ