คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2566

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์

ที่ปรึกษา

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน

ประธานกรรมการ

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

รองประธานกรรมการ

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์

กรรมการและเหรัญญิก

นายวัชพงศ สำรวมจิต

กรรมการ

นายยศวัฒน์ ปณิธิเจริญวงศ์

กรรมการ

นางธนันช์พร นาราศรี

กรรมการ

นายยศ เกษกุล

กรรมการ

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ

กรรมการ

นายปองภพ ยงทวี

กรรมการและเลขานุการ