คณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2564

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน ประธานกรรมการเงินกู้
รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษา

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
รองประธานกรรมการ

นายยศ เกษกุล
กรรมการและเหรัญญิก

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ
กรรมการและเลขานุการ

นายสิงหราช สังข์อยุทธ์
กรรมการ

นายสัมพันธ์ หนูอักษร
กรรมการ

นายยศวัฒน์ ปณิธิเจริญวงศ์
กรรมการ

นางสาวอัญชุลี ใจเที่ยง
กรรมการ

นายปองภพ ยงทวี
กรรมการ