คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2567

รศ. วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสำฤทธิ์

ประธานกรรมการ

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายปองภพ ยงทวี

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายยศ เกษกุล

กรรมการและเหรัญญิก

นางธนันช์พร นาราศรี

กรรมการ

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์

กรรมการ

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ

กรรมการ และเลขานุการ