คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายธรรมรงค์ ใจสมคม
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายยศ เกษกุล
กรรมการและเหรัญญิก

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ
กรรมการ

นางธนันช์พร นาราศรี
กรรมการ

นายสิงหราช สังข์อยุทธ์
กรรมการและเลขานุการ