คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2565

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์

ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์

กรรมการและเหรัญญิก

นายสัมพันธ์ หนูอักษร

กรรมการ

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ

กรรมการ

นายปองภพ ยงทวี

กรรมการและเลขานุการ