คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2565

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายธรรมรงค์  ใจสมคม
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายประทีป  พงษ์สวัสดิ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายสัมพันธ์  หนูอักษร
ผู้แทนคณะกรรมการเงินกู้

นายสัมพันธ์  เย็นสำราญ
ผู้แทนคณะกรรมการศึกษา
และพัฒนา

นายปองภพ  ยงทวี
กรรมการและเลขานุการ