คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
รองประธานกรรมการ

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
รองประธานกรรมการ

นายยศ เกษกุล
ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาและพัฒนา

นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ
กรรมการและเลขานุการ

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์
ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาและพัฒนา

นายสิงหราช สังข์อยุทธ์
ผู้แทนคณะกรรมการเงินกู้