คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2566

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์

ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายธรรมรงค์ ใจสมคม

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายประทีป พงษ์สวัสดิ์

กรรมการและเหรัญญิก

นายยศวัฒน์ ปณิธิเจริญวงศ์

กรรมการ

นางนิภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ

กรรมการ

นายปองภพ ยงทวี

กรรมการและเลขานุการ