ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์

แนวคิดในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มขึ้นในช่วงปลายปีพุทธศักราช 2524 โดย การริเริ่มของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดี ซึ่งเห็นความจำเป็นของ สหกรณ์ออมทรัพย์ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาชิก เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ระหว่างผู้ที่จะเป็นสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2524 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เพื่อหารือกันในเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ประชุมได้พิจารณาและ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า ” สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ” พร้อมกับได้เลือกบุคคลให้เป็น ผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือขอจดทะเบียน สหกรณ์ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 กำหนด จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

 1. นายวิจิตร ศรีสอ้าน
 2. นายทองอินทร์ วงศ์โสธร
 3. นายสุภรณ์ ศรีพหล
 4. นายองค์การ อินทรัมพรรย์
 5. นายปัญญา หิรัญรัศมี
 6. นางพิมลจรรย์ นามวัฒน์
 7. นายฮง สมสงวน
 8. นายไทย ทิพย์สุวรรณกุล
 9. นางรัชฏา ภิรมย์รัตน์
 10. นายพีระศักดิ์ บูรณะโสภณ

นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2524 เลขทะเบียนที่ กพธ. 79/2524 สำนักงานเลขที่ 328 อาคาร ทบวงมหาวิทยาลัย ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร ต่อมา ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2524 ครั้งที่ 1/2524 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2524 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสันติราฎร์วิทยา ที่ประชุมมีมติให้คณะบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ทั้ง 10 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1ประจำปี 2525 พร้อมกับได้กำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ประจำปี 2525 ในวงเงิน 3,000,000.00 บาท และสหกรณ์เริ่มดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2525 เป็นต้นมา

ในปี 2527 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ย้ายที่ทำการจากที่ทำการชั่วคราวเข้าสู่ที่ทำการถาวรของมหาวิทยาลัยฯ เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก็ได้ย้าย ที่ทำการตามมหาวิทยาลัย(ปลายเดือนธันวาคม 2527) โดยได้รับจัดสรรพื้นที่จากมหาวิทยาลัยฯ ให้ตั้งสำนักงานที่ชั้น 3 อาคารบริหาร ต่อมาประมาณปี 2531 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรพื้นที่ให้ย้ายสำนักงานสหกรณ์ฯ จากอาคารบริหารมาอยู่ที่ชั้น 3 อาคารบริการ 1 จนถึงปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาสหกรณ์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2568) ไว้ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

“สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงทางการเงิน พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และเอื้ออาทรสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน ”

พันธกิจ

 1. พัฒนาสหกรณ์ให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน
 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 4. พัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

คำขวัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์ บริการซื่อตรง มั่่นคงก้าวหน้า ร่วมพัฒนา มสธ.

การแบ่งส่วนงาน

ทําเนียบประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จํากัด

ลำดับชื่อ นามสกุลคณะกรรมการชุดที่พ.ศ.จำนวนปี
1ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน1 – 62525 – 25306
2ศ.ดร.เอี่ยม ฉายางาม725311
3รศ.วิจิตร ภักดีรัตน์ 8 – 92532 – 25332
4นายพีระศักดิ์ บูรณะโสภณ10 – 132534 – 25374
5ผศ.กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ14 -152538 – 25392
6นายประสาน ชนาพงษ์จารุ 16 -182540 – 25423
7นายพีระศักดิ์ บูรณะโสภณ19 – 202543 – 25442
8นายประสาน ชนาพงษ์จารุ 21 – 222545 – 25462
9นายภูบดินทร์ พันธุ์สวัสดิ์ 23 – 242547 – 25482
10รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ 25 – 262549 – 25502
11นายภูบดินทร์ พันธุ์สวัสดิ์ 27 – 282551 – 25522
12รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน29 – 302553 – 25542
13รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ 31 – 322555 – 25562
14นายประสาน ชนาพงษ์จารุ33 – 362557 – 25604
15รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์37 – 402561 – 25644
16
ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์41-422565-25662

หลักการสหกรณ์

 1. หลักเสรีภาพ : เป็นสมาชิกโดยสมัครใจ
 2. หลักประชาธิปไตยและความเสมอภาค : การควบคุมโดยสมาชิก หนึ่งคนหนึ่งเสียง
 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก : จัดสรรผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 4. การปกครองตนเองและอิสรภาพ : เป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือทำสัญญาใด ๆ ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรับได้
 5. การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ : ให้การศึกษาแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ ค วามเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์รวมทั้งมีความสำนึกและตระหนัก ในสิทธิและหน้าที่ของตนต่อสหกรณ์
 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ : ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สามารถอำนวยผล ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิผล และทำให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง
 7. การเอื้ออาทรต่อชุมชน : ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

จรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์

จรรยาบรรณ 10 ประการ สำหรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 1. มุ่งมั่น และอุทิศตนเพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
 2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวมและตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
 3. พึงปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัดรวมถึงยึดหลักจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม
 4. มุ่งพัฒนาความรู้ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
 5. กำกับดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
 6. พึงใช้ ดูแลและรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
 7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ และพวกพ้อง
 8. หลีกเลี่ยงการทาธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
 9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ผลประโยชน์ของตน
 10. ไม่นำเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องและไม่กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำเนินงานของสหกรณ์

จรรยาบรรณ 10 ประการ สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 1. พึงปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำสั่งของผู้บังคับชาอย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์
 2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจและประทับใจ
 3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
 4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
 5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 6. พึงรักษาและให้ประโยชน์จากทรัพย์สินอุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
 7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งปัญหาหรือการกระทำอันเป็นการสร้างความแตกแยก
 8. พึงให้ข่าวสารการดาเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป
 9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
 10. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์

จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกสหกรณ์

 1. มุ่งมั่นและอุทิศเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
 3. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 4. ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคง
 6. มุ่งมั่นดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน