สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ริเริ่มแนวคิดในการรวมตัวกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในวงการสหกรณ์ที่อยู่บนเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีจำนวน 10 สหกรณ์ ได้แก่

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช จำกัด
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กงบัญชาการกองทัพไทย จำกัด
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด
 4. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 5. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหารจำกัด
 7. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
 9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด

ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะและมีปฏิญญาว่าด้วย “เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ” ได้ร่วมกันลงนามและประกาศเป็นที่ทราบทั่วกันว่า จุดมุ่งหมายหลักในการช่วยเหลือกันและกันทางด้านวิชาการ การเงิน สังคม และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ ประสบการณ์ในการบริหารสหกรณ์เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสมาชิกเครือข่าย รวมถึงฝ่ายจัดการของเครือข่ายสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นได้มีการแลกเปลี่ยนวิธีการ ประสบการณ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทำงานรวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาจึงได้เชิญสหกรณ์เครือข่ายร่วมประชุมหารือประเด็นต่าง ๆ ในเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพของสหกรณ์เครือข่ายแจ้งวัฒนะและทำกิจกรรม ทางด้านวิชาการ การเงิน สังคม เทคโนโลยี และร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอื่น ๆ ตลอดถึงข้อเสนอแนะ วิธีการ ประสบการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์หลักของการจัดสัมมนา

 1. เพื่อให้สหกรณ์เครือข่ายได้แลกเปลียนความรู้ทางด้านวิชาการ การเงิน สังคม และเทคโนโลยี
 2. เพื่อให้สหกรณ์เครือข่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ ประสบการณ์ในการบริหารสหกรณ์แก่กัน
 3. เพื่อให้สหกรณ์เครือข่ายได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะร่วมกัน
 4. เพื่อให้สหกรณ์เครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งกรรมการและฝ่ายจัดการ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ได้นำทีมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เช้าเยี่ยมโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา และได้ร่วมสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักเรียนด้วย
ช่วงบ่ายของวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณ์ การบริหารการลงทุน และการจัดสวัสดิการของสหกรณ์

เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาในภาคเช้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จำกัด เจ้าภาพจัดงานก็ได้ทำการมอบธงแก่เจ้าภาพในปี 2567 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด