นักศึกษาแขนงวิชาสหกรณ์เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร. ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พร้อมด้วยนักศึกษาแขนงวิชาสหกรณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพสหกรณ์  เข้าเยี่ยมชมกิจการและฟังการบรรยายสรุปของสหกรณ์