สหกรณ์ปิดบริการในวันที่ 26 ธันวาคม 2565

เนื่องด้วยวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และต้องดำเนินการประมวลผลเงินปันผลและเฉลี่ยนคืน เพื่อรองรับการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป สหกรณ์จึงขอปิดบริการในวันและเวลาดังกล่าว