ข้อเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีบัญชี 2565

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีบัญชี 2565 จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ 2565) เป็นเงินปันผล ร้อยละ 5 และเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 21
สมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่จะได้รับผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ระบบบริการสมาชิก หรือทาง iMember Mobile Application โดยจำนวนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะสามารถเบิกถอนได้ (ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกที่มีข้อผูกพัน ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์จะดำเนินการ หักภาระผูกพันดังกล่าวก่อน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน