ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัดขอเชิญสามาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทุบรี ตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.00 น. และดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช