สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ดร. ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) ตำลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565