สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสำราญ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด จัดโครงการทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสัมมนาสมาชิกภายในประเทศ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2565