เมนู

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งผู้จัดการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งผู้จัดการ บัดนี้ั ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้ว คณะกรรมการอำเนวยการได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันดังกล่าว มีผู้มีคุณสมบัติตามประกาศและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน จำนวน 7 คน ดังนี้