ประมวลภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์