previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow
Slider

อัตราดอกเบี้ย

ประเภทเงินฝากดอกเบี้ย
ฝากออมทรัพย์1.00 %
ฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน1.50 %
ออมทรัพย์พิเศษแบบกำหนดวงเงิน
– จำนวน 1,000 บาท ขึ้นไป 1.50 %
– จำนวน 1,000,000 บาท ขึ้นไป1.75 %
– จำนวน 5,000,000 บาท ขึ้นไป2.00 %
– จำนวน 10,000,000 บาท ขึ้นไป2.25 %
– จำนวน 30,000,001 บาท ขึ้นไป1.00 %
เงินฝากเพื่อการศึกษา
– 36 เดือน2 %
– 60 เดือน2.50 %
– 120 เดือน3 %
ประเภทกองทุนดอกเบี้ย
กองทุนเกษียณเปี่ยมสุข (ปี 2561)5.05%
กองทุนประกันเพิ่มทรัพย์1.25%
ประเภทเงินกู้ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ5.00%
เงินกู้ฉุกเฉิน5.00%
รายการอัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมออกเช็คฉบับละ 20 บาท
ค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็คตามอัตราธนาคาร
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงินตามอัตราธนาคาร
ค่านับเหรียญกษาปณ์3%
ค่าจัดทำสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ (กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย)เล่มละ 50 บาท
*เงินฝากประจำ 36 เดือน และเงินฝากประจำใส่ใจวัยเกษียณ 60 เดือน ดอกเบี้ยที่ได้รับจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด