ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด