การสะสมหุ้น

อัตราการส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน 

เงินได้รายเดือน (บาท)
จำนวนถือหุ้นรายเดือน (บาท)
ไม่เกิน 6,500
300
6,501 - 8,500
350
8,501 - 10,000
400
10,001 - 12,000
450
12,001 - 14,000
500
14,001 - 17,000
600
17,001 - 20,000
700
20,001 - 23,000
800
23,001 - 26,000
900
26,001 - 30,000
1,000
30,001 - 34,000
1,200
34,001 - 38,000
1,500
38,001- 42,000
2,000
42,001 ขึ้นไป
2,500

สมาชิกแต่ละคนอาจขอถือหุ้นรายเดือนสูงกว่าอัตราที่กำหนดได้ หรือ จะขอถือหุ้นเพิ่มขึ้น อีกเมื่อใดก็ได้ 
โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการแต่จะถือหุ้นสหกรณได้ไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของสหกรณ์ 

ให้สมาชิกที่มีหุ้นไม่เกิน 800, 000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ 
แต่รวมหุ้นเดิม และหุ้นที่ซื้อเพิ่มแล้วต้องไม่เกิน 800, 000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้