การขาดจากสมาชิก

- ตาย
- ลาออก สมาชิกที่ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือ ผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาและเห็นชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตให้ลาออก จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
- วิกลจริต เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเหมือนไร้ความสามารถต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
- ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำโดยมีความผิด ในกรณีที่สมาชิกที่โอน หรือ ออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิดถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ให้ถือว่ายังเป็นสมาชิกต่อไป
- ถูกให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

          - ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้นครั้งแรกตามระเบียบ
          - ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
          - นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายทีให้เงินกู้นั้น
          - ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
          - ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองงวดติดต่อกัน หรือชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
          - ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะก่อความผูกพัน ในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
          - จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือมีพฤติกรรมใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิบักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้