การเป็นสมาชิก

- ผู้สมัครเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และต้องมีสมาชิกคนหนึ่งรับรอง 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100.- บาท แต่ในกรณีที่ 
- ผู้สมัครลาออกจากการเป็นสมาชิกมาแล้ว 1ครั้ง ต้องชำระค่าธรรมเนียม 500.-บาท 
สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการ หรือเป็นพนักงานในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดนั้น - หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับ ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อ สหกรณ์ ให้สหกรณ์ดำเนินการตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
- การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สหกรณ์อาจรับโอนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งโอน มารับราชการหรือเป็นพนักงานในสังกัดตามที่ระบุในคุณสมบัติสมาชิก
- การเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ยศ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบใด มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ยศ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้