คุณสมบัติสมาชิก

สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
          (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
          (3) เป็นบุคลากรประเภทในประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
                    ก. เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                    ข. เป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสหกรณ์นี้ 
                    ค. เป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด 
          (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
          (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
          (6)ไม่เป็นผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแล้วถึงสองครั้ง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้