สวัสดิการมรณกรรม (บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร)

สหกรณ์จัดสวัสดิการมรณกรรมแก่ บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก ดังนี้ 
          1. จ่ายเป็นเงินบำเพ็ญกุศลศพคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก จำนวนศพละ 3,000 บาท 
          2. จ่ายเป็นค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก 
จำนวนศพละ 1,000 บาท

หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการมรณกรรม ได้แก่ 
          ก. สำเนาใบมรณบัตร จำนวนหนึ่งฉบับ 
          ข. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับสวัสดิการ จำนวนหนึ่งฉบับ 
          ค. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวนหนึ่งฉบับ (กรณีคู่สมรสของสมา

โดยจะต้องขอรับสวัสดิการฯ ภายใน 60 วัน หลังจากมรณกรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 14/02/2562

ปริ้นหน้านี้