สวัสดิการไปปฏิบัติธรรม

สหกรณ์จัดสวัสดิการเพื่อการไปปฏิบัติธรรมของสมาชิก รายละหนึ่งครั้ง จำนวนรายละ 500 บาท ทั้งนี้ ต้องเป็นการปฏิบัติธรรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือหน่วยงานทางราชการจัดขึ้น โดยมีสำเนาหนังสือ อนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัดให้สมาชิกไปปฏิบัติธรรม จำนวนหนึ่งฉบับเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา

**ขอรับสวัสดิการฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติธรรม**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้