สวัสดิการไปประกอบพิธีฮัจย์

สหกรณ์จัดสวัสดิการเพื่อการไปประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิก และบุตรของสมาชิก ดังนี้ 
1. การไปประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิก ซึ่งเป็นการไปครั้งแรก จำนวนรายละ 3,000 บาท 
2.การไปประกอบพิธีฮัจย์ของบุตรสมาชิกซึ่งเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกและเป็นการไปประกอบพิธีฮัจย์ครั้งแรกของบุตรสมาชิก จำนวนรายละ 1,500 บาท

หลักฐานประกอบการพิจารณาให้สวัสดิการ เพื่อการไปประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิก ได้แก่ 
ก. สำเนาหนังสืออนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัดให้สมาชิกไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวนหนึ่งฉบับ 
ข. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิก จำนวนหนึ่งฉบับ 
ค. สำเนาหนังสืออนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัดให้บุตรของสมาชิกไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวนหนึ่งฉบับ (ถ้ามี) 
ง. หลักฐานที่แสดงการไปประกอบพิธีฮัจย์ของบุตรสมาชิก

**ขอรับสวัสดิการฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ไปประกอบพิธีฮัจย์**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 14/02/2562
ปริ้นหน้านี้