สวัสดิการอุปสมบท

สหกรณ์จัดสวัสดิการเพื่อการอุปสมบทของสมาชิก และบุตรของสมาชิก ดังนี้
          1. การอุปสมบทของสมาชิก ซึ่งเป็นการอุปสมบทครั้งแรก จำนวนรายละ 3,000 บาท
          2. การอุปสมบทของบุตรสมาชิก ซึ่งเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกและเป็นการอุปสมบท ครั้งแรก จำนวนรายละ 1,500 บาท

หลักฐานประกอบการพิจารณาให้สวัสดิการเพื่อการอุปสมบทของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิก ได้แก่
          ก. สำเนาหนังสืออนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัดให้สมาชิกอุปสมบท จำนวนหนึ่งฉบับ
          ข. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิก จำนวนหนึ่งฉบับ
          ค. สำเนาหนังสืออนุญาตของหน่วยงานต้นสังกัดให้บุตรของสมาชิกอุปสมบท จำนวนหนึ่งฉบับ (ถ้ามี)
          ง. สำเนาหนังสืออนุญาตจากวัด ให้บุตรของสมาชิกอุปสมบท จำนวนหนึ่งฉบับ

** ต้องขอรับสวัสดิการฯภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบท **

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 14/02/2562

ปริ้นหน้านี้