สวัสดิการบำเพ็ญกุศลศพ

ค่าปลงสมาชิก 10,000 บาทและ จัดหรีดเคารพศพ 1,000 บาท (จากเงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์)

ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินสวัสดิการมรณกรรมแก่ทายาทตามลำดับ ดังนี้
          ก. คู่สมรส
          ข. บุตร
          ค. บิดา มารดา
          ง. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
          จ. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา
          ฉ. ปู่ ย่า ตา ยาย
          ช. ลุง ป้า น้า อา

ตราบใดที่ทายาทในลำดับต้น ยังมีชีวิตอยู่ ทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไป ไม่มีสิทธิได้รับเงนสวัสดิการนี้
โดยจะต้องขอรับสวัสดิการฯ ภายใน 60 วัน หลังจากมรณกรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 14/02/2562

ปริ้นหน้านี้