สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สมาชิกผู้ประสบภัยต่าง ๆ สหกรณ์จัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกตามความเสียหายที่ได้รับโดยเบิกจ่ายจากเงินทุนสาธารณประโยชน์ แต่ไม่เกินวงเงินดังนี้ 
          1. ประสบอุทกภัย วาตภัย หรือธรณีพิบัติ ไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สมาชิกต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
          2. ประสบอัคคีภัย ไม่เกินรายละ 10,000 บาท (สมาชิกต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้