สวัสดิการคู่สมรสใหม่

สมาชิกที่สมรสใหม่และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายครั้งแรก 
จะได้รับสวัสดิการคนละ 3,000 บาท
โดยจะต้องขอรับสวัสดิการฯ ภายใน 60 วัน หลังจากจดทะเบียนสมรส

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 14/02/2562

ปริ้นหน้านี้