กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด จะได้รับความคุ้มครองชีวิตและร่างกายจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกคน โดยสหกรณ์จะจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนสมาชิก 

ความคุ้มครองมีดังนี้ 
1.เสียชีวิตธรรมดา  ได้รับความคุ้มครอง 10,000 บาท 
2.เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท 
3.สูญเสียแขนขาตาโดยอุบัติเหตุรวมสองอย่างขึ้นไป  ได้รับความคุ้มครอง 90,000 บาท 
4.สูญเสียแขนขาตาโดยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ได้รับความคุ้มครอง 45,000 บาท 
5.สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกันโดยอุบัติเหตุ  ได้รับความคุ้มครอง 22,500 บาท ็นต้นไป

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้