อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉุกเฉิน, สามัญ, พิเศษ) ร้อยละ 5.25 ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้