บทลงโทษผิดนัดชำระหนี้

1. กรณีผิดนัดชำระหนี้ 1 งวด
     1.1 งดให้เงินกู้ทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้
     1.2 งดให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สหกรณจัดให้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้
2. กรณีผิดนัดชำระหนี้ติดต่อกัน 2 งวด
     2.1 งดให้เงินกู้ทุกประเภท เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้
     2.2 งดให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สหกรณจัดให้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้
     2.3 งดให้เงินเฉลี่ยตามส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ของปีนั้นทั้งหมด
3. กรณีผิดนัดชำระหนี้ติดต่อกัน 3 งวด
     3.1 งดให้เงินกู้ทุกประเภท เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้
     3.2 งดให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สหกรณจัดให้เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้
     3.3 งดให้เงินเฉลี่ยตามส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ของปีนั้นทั้งหมด

**** คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ผู้กู้พ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยนำหุ้นในสหกรณ์มาชำระหนี้ทั้งหมด ****

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้