เงินกู้พิเศษ

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 12 เดือน 

2. ประเภทเงินกู้พิเศษ 
2.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 
     -เพื่อก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร    วงเงินกู้ไม่เกิน 8,000,000 บาท กำหนดชำระไม่เกิน 300 งวด 
     - เพื่อซื้ออาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือไถ่ถอนอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคารวงเงินกู้ไม่เกิน 8,000,000 บาท กำหนดชำระไม่เกิน 300 งวด 
     - เพื่อซื้อที่ดิน หรือไถ่ถอนที่ดินวงเงินกู้ไม่เกิน 8,000,000 บาท กำหนดชำระไม่เกิน 300 งวด 
2.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท กำหนดชำระไม่เกิน 240 งวด 
2.3 เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท กำหนดชำระไม่เกิน 240 งวด 
2.4 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมรายได้  วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท กำหนดชำระไม่เกิน 240 งวด 

3. การค้ำประกัน 
3.1 ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันได้ 100% 
3.2 บัญชีเงินฝากสหกรณ์ค้ำประกันได้ 100% 
3.3 โฉนดที่ดิน ค้ำประกันได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินี่ทางราชการ
3.4 สิ่งปลูกสร้าง ค้ำประกันได้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินที่คณะกรรมการสหกรณ์กำหนด 
3.5 อาคารชุด(คอนโดมิเนียม) ค้ำประกันได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินอาคารชุด
       ที่ทางราชการกำหนด 
3.6 ผู้กู้ที่ใช้สิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันเงินกู้ ต้องจัดทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัย
       ที่สหกรณ์กำหนด โดยจำนวนเงินประกันภัยต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินกู้ที่ใช้สิ่งปลูกสร้าง
       เป็นหลักประกัน และมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์

:: เปิดรับคำขอกู้ทุกวันทำการ ::
สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานและหลักประกันครบถ้วน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน จะได้รับการเสนอเพื่อพิจารณาตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ำประกันและพิจารณาอนุมัตให้เงินกูู้้ในเดือนถัดไป
สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิก หลังจากวันประชุมคณะกรรมการเงินกู้
      ครั้งที่สองของเดือน (ประมาณวันที่ 24 - 27)
สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ต้องมาจัดทำสัญญาเงินกู้และไปจัดทำำนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิ โดยสามารถไปดำเนินการได้หลังจากวันที่คณะกรรมการเงินกู้มีมติอนุมัติให้กู้ 5 วันทำการ

เอกสารประกอบการกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

- หนังสือคำขอกู้พิเศษตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
- สลิปเงินเดือนที่เป็นปัจจุบัน 
- สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน หรือ ที่ดินที่จะซื้อ 
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ / คู่สมรส 
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ / คู่สมรส 
- สำเนาทะเบียนสมรส 
- หนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้กู้ 
- สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของโฉนดที่ดิน / คู่สมรส 
- สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนดที่ดิน / คู่สมรส 
- สำเนาทะเบียนสมรสเจ้าของโฉนดที่ดิน 
- แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดินและอาคารที่จะใช้เป็นหลักประกัน 
- ภาพถ่ายสถานที่ตั้งของที่ดิน อาคาร และบริเวณใกล้เคียง
- แผนผังการแบ่งโฉนดที่ดิน ( กรณีโฉนดที่ดินแปลงเดียวกันแต่มีผู้ซื้อหลายราย )
- สำเนาแบบอาคารที่จะก่อสร้าง ( กรณีก่อสร้างอาคาร ) 
- แบบและรายการที่จะต่อเติม (กรณีจะต่อเติม หรือปรับปรุง )
- สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองหลักประกัน จากสถาบันการเงินอื่น (กรณีไถ่ถอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่น) 
- หลักฐานแสดงหนี้คงเหลือ ณ วันที่ยื่นแบบคำขอกู้เงินกับสหกรณ์ (กรณีไถ่ถอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่น)

ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องจัดเตรียมพาหนะ และหลักทรัพย์ ที่จะใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ให้พร้อม เพื่อให้กรรมการไปดำเนินการตรวจสอบ และประเมินราคาหลักทรัพย์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 14/02/2562

ปริ้นหน้านี้