เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

1. เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยช่วยเหลือดอกเบี้ย ร้อยละ 50

ประเภทเงินกู้
วงเงิน
กำหนดชำระ(งวด)
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
40,000
36
เช่นเดียวกับเงินกู้สามัญ
2. เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยช่วยเหลือดอกเบี้ย ร้อยละ 5
 
ประเภทเงินกู้
วงเงิน
กำหนดชำระ 
(งวด)
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่
500,000
120
เช่นเดียวกับเงินกู้สามัญ
เพื่อซื้อรถยนต์สำหรับบุคลากร 
ศูนย์วิทยพัฒนา(ไม่เกิน 4 รายต่อปี)
500,000
120
"
เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา
(ไม่เกิน 10 รายต่อปี)
40,000
60
"

3. เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ สหกรณ์ช่วยเหลือดอกเบี้ย ร้อยละ 10 ของอัตราดอกเบี้ยปกติ

ประเภทเงินกู้
วงเงิน
กำหนดชำระ 
(งวด)
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
50,000
36
เช่นเดียวกับเงินกู้สามัญ
เพื่อการศึกษาของสมาชิก 
หรือบุตรของสมาชิก
20,000
12
"
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน
50,000
36
"
เพื่อการทำประกันภัยรถยนต์ 
(ผ่านสหกรณ์)
ตามจ่ายจริง
12
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
เพื่อกองทุนประกันเพิ่มทรัพย์
20,000
40
กองทุนประกันเพิ่มทรัพย์

4. เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ สหกรณ์ช่วยเหลือดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ของอัตราดอกเบี้ยปกติ 

ประเภทเงินกู้
วงเงิน
กำหนดชำระ 
(งวด)
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เพื่อการมงคลสมรสของสมาชิก
ไม่เกิน 200,000
60
เช่นเดียวกับเงินกู้สามัญ
เพื่อการประกอบพิธีกรรม 
ทางศาสนา
ไม่เกิน 50,000
60
"
เพื่อการศึกษาต่อของสมาชิก
ไม่เกิน 200,000 
ไม่เกิน 300,000
72 
120

เช่นเดียวกับเงินกู้พิเศษ
เพื่อการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 
ของสมาชิก
ไม่เกิน 50,000
12
กรมธรรม์ประกันชีวิต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้