เงินกู้สามัญ

1. ต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญ และเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 
2. กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไข ดังนี้

- เป็นสมาชิก  6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง  1 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน 
- เป็นสมาชิก  1 ปีขึ้นไป    แต่ไม่ถึง  5 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน  55 เท่าของเงินได้รายเดือน 
- เป็นสมาชิก   5 ปีขึ้นไป   แต่ไม่ถึง 10 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน  65 เท่าของเงินได้รายเดือน
- เป็นสมาชิก  10 ปีขึ้น ไป  แต่ไม่ถึง 15 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน  70 เท่าของเงินได้รายเดือน 
- เป็นสมาชิก  15 ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 20 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน 85 เท่าของเงินได้รายเดือน 
- เป็นสมาชิก  20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน 90 เท่าของเงินได้รายเดือน
- เป็นสมาชิก  25 ปี ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน  100 เท่า เท่าของเงินได้รายเดือน


3. สมาชิกผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินกู้ หรือไม่น้อยกว่า 150,000 บาท 
4. การกู้เงิน
                จำนวนเงินกู้                            ให้จัดทำกองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ไม่น้อยกว่า
         ไม่เกิน  50,000  บาท                                                1 กองทุน 
           50,001 - 100,000 บาท                                          2 กองทุน
         100,001 - 200,000 บาท                                          3 กองทุน
         200,001 - 300,000 บาท                                          4 กองทุน
         300,001 - 400,000 บาท                                          5 กองทุน
         400,001 - 500,000 บาท                                          6 กองทุน
         500,001 - 700,000 บาท                                          8 กองทุน
         700,001 - 800,000 บาท                                        10 กองทุน
         800,001 - 900,000 บาท                                        12 กองทุน
         มากกว่า  900,000 บาท                                           14 กองทุน
         มากกว่า 1,000,0000   บาท                                     16 กองทุน
         มากกว่า 1,100,0000   บาท                                     18 กองทุน
5. กำหนดชำระคืนไม่เกิน 180 งวด แต่ไม่เกินเกษียณอายุ 
6. ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 600 บาท
7. การค้ำประกัน 
    - ทุนเรือนหุ้นของตนเอง ค้ำประกันได้ 100%่ 
    - เงินฝากในสหกรณ์ ค้ำประกันได้ 100%
    - สมาชิกสามัญ ค้ำประกันได้ในวงเงินตามสิทธิการกู้ของ ผู้ค้ำประกัน 
    - โฉนดที่ดิน ค้ำประกันได้ 100% ของราคาประเมินทางราชการ 
    - สิ่งปลูกสร้าง ค้ำประกันได้ 85% ของราคาประเมินตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด 
    - อาคารชุด (คอนโดมีเนียม) ค้ำประกันได้ 75% ของราคาประเมินทางราชการ 
8 . ในกรณีสมาชิกต้องการกู้เงินสามัญสัญญาใหม่ หากมีเงินกู้สามัญสัญญาเดิมคงเหลืออยู่ 
      ยอดเงินกู้สามัญรวมกันทุกสัญญาจะต้องไม่เกินกว่าวงเงินตามที่สหกรณ์กำหนดหรือ 
      จะกู้สามัญสัญญาใหม่ โดยให้สหกรณ์หักชำระหนี้สัญญาเดิมจากเงินกู้สัญญาใหม่ก็ได้ 

กำหนดการยื่นเรื่องขอกู้ และการรับเงินกู้

 • เปิดรับคำขอกู้ทุกวันทำการ
 • ส่งคำขอกู้ภายในวันที่ 7 ของเดือน จะได้รับเงินกู้วันที่ 16 (กลางเดือน)
 • ส่งคำขอกู้ภายในวันที่ 20 ของเดือน จะได้รับเงินกู้วันที่ 31 (วันสิ้นเดือน)
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลง สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
 • สมาชิกผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ต้องมาทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน ให้เรียบร้อย
      ก่อนวันรับเงินกู้ 2 วันทำการ
 • กรณีขอกู้โดยใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกันเต็มจำนวน สามารถขอรับเงินกู้
      หลังจากยื่นคำขอกู้ 3 วันทำการ
 • สหกรณ์จ่ายเงินกู้สามัญโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้

  เอกสารประกอบการกู้
 • หนังสือคำขอกู้เงินสามัญตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
 • สลิปเงินเดือนที่เป็นปัจจุบัน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 14/02/2562
ปริ้นหน้านี้