เงินกู้ฉุกเฉิน

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2. กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกินมูลค่าหุ้นของตนเอง ณ วันที่ขอกู้
3. กำหนดชำระงวดละเท่า ๆ กัน ไม่เกิน 12 งวด 
4. กรณีมีสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเดิมอยู่แล้ว ต้องการกู้เงินสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินสัญญาใหม่ 
    จะต้องชำระสัญญาเงินกู้เดิมให้หมดก่อน หรือกรณีให้สหกรณ์ฯ หักชำระหนี้เดิม
    ต้องส่งชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด

การยื่นเรื่องขอกู้ 

- ยื่นคำขอกู้ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนพร้อมสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน
- ยื่นคำขอกู้แล้ว สามารถรอรับได้เลย (15 นาที หรือขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น)
- วันจ่ายเงินเดือน (วันจ่ายบัตรคิว 2 วัน) และวันจ่ายเงินกู้สามัญ (วันที่ 16 หรือวันสิ้นเดือน) 
    งดจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
- กรณีสมาชิกผู้กู้ มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินกู้แทน ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิกผู้กู้ 
   และแสดงบัตรตัวจริงของผู้กู้และผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 14/02/2562

ปริ้นหน้านี้