กองทุนเกษียณเปี่ยมสุข

เป็นกองทุนที่ให้สมาชิกออมทรัพย์ไว้เมื่อยามเกณียณอายุ คนละไม่เกิน 300,000 บาท จะถอนคืนเมื่อเกษียณอายุราชการ โดยสหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเงินปันผลของปี ที่ผ่านมาทบต้นให้ทุกปี

***ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป***

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้