กองทุนสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

 • สมาชิกสามารถซื้อความคุ้มครองชีวิตและร่างกายจากกองทุนประกันสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิก คู่สมรส และบุตรอายุระหว่าง 1 - 21 ปี โดยแบ่งการชำระเป็น 2 กรณี ดังนี้

  การจ่ายเงินเข้ากองทุน
  สมาชิก
  คู่สมรส
  บุตร 
  อายุ 1-21 ปี
  1 . ชำระครั้งเดียวได้คืน 
  แต่ไม่มีดอกเบี้ย
  700 บาท
  500 บาท
  400 บาท
  2. ชำระปีละครั้งทุกปี ไม่ได้คืน
  100 บาท
  70 บาท
  50 บาท
  ความคุ้มครอง มีดังนี้ 

  ความคุ้มครองต่อกองทุน
  สมาชิก
  คู่สมรส
  บุตร อายุ 1-21 ปี
  1.เสียชีวิตธรรมดา
  10,000
  10,000
  10,000
  2.เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ
  100,000
  55,000
  19,000
  3.สูญเสียแขน ขา ตา 
  โดยอุบัติเหตุรวมสองอย่างขึ้นไป
  90,000
  45,000
  9,000
  4.สูญเสียแขน ขา ตา 
  โดยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
  45,000
  22,500
  4,500
  5.สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ 
  ของมือข้างเดียวกันโดยอุบัติเหตุ
  22,500
  11,250
  2,250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้