กองทุนประกันเพิ่มทรัพย์

 • สมาชิกสามารถซื้อความคุ้มครองชีวิตและร่างกาย จากกองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ได้ไม่เกิน คนละ 18 กองทุน เฉพาะตัวสมาชิกเอง โดยชำระครั้งเดียวได้คืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้น กองทุนละ 2,500 บาท
  ความคุ้มครองมีดังนี้
  1. เสียชีวิตธรรมดา
  ได้รับความคุ้มครอง กองทุนละ 10,000 บาท
  2. เสียชีวิตโดยอุบัติเหต
  ได้รับความคุ้มครองกองทุนละ 100,000 บาท
  3. สูญเสียแขน ขา ตา โดยอุบัติเหตุรวมสองอย่างขึ้นไป
  ได้รับความคุ้มครองกองทุนละ 90,000 บาท
  4. สูญเสียแขน ขา ตา โดยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ได้รับความคุ้มครองกองทุนละ 45,000 บาท
  5. สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกันโดยอุบัติเหตุ
  ได้รับความคุ้มครองกองทุนละ 22,500 บาท
 • *** กันยายน 2550 เป็นต้นไป ***

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้