อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)/ระยะเวลาฝาก
3
เดือน
6
เดือน
ครบ
12 เดือน
ครบ
24 เดือน
เงินฝากออมทรัพย์(คิดดอกเบี้ยรายวัน)
1.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(21)
0.50 - 1.00
1.25
2.00
-
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน (91)
0.50 - 1.00
1.25
2.00
-
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (24)
0.50 - 1.00
1.25
2.00
2.25
เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการศึกษา 3 ปี
= อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(21) 12 เดือน + 0.50
= ร้อยละ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการศึกษา 5 ปี
= อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(21) 12 เดือน + 1.00
= ร้อยละ 3.00
เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการศึกษา 10 ปี
= อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(21) 12 เดือน + 1.50
= ร้อยละ 3.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
ตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 1,000,00
1.75
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท
2.00
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท
2.25
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 30,000,000 บาท
2.50
ตั้งแต่ 30,000,000 บาท ขึ้นไป
1.25

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้