เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษา

 • ประเภทออมทรัพย์เพื่อการศึกษา
  - ประเภท 36 เดือน (3 ปี)
  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือนบวกเพิ่ม 0.50
  - ประเภท 60 เดือน ( 5 ปี)
  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือนบวกเพิ่ม 1.00
  - ประเภท 120 เดือน ( 10 ปี)
  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือนบวกเพิ่ม 1.50
 • เงื่อนไขการฝากเงินฝากเพื่อการศึกษา
  ฝากขั้นต่ำ 100 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  ฝากเท่ากันทุกเดือน โดยจะหักจากบัญชีออมทรัพย์และโอนเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการศึกษา
  ดอกเบี้ยจะฝากทบต้นให้ปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นเดือนมิ.ย. และเดือนธ.ค. ของทุกปี
 • กรณีที่ถอนก่อนกำหนดไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
  - ฝากเงินไม่ครบ 36 เดือน
  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ที่ประกาศใช้อยู่ ณ วันที่สมาชิกผู้ฝากเงินมาขอถอนเงิน
  - ฝากเงินมากกว่า 36 เดือน แต่ไม่ครบ 60 เดือน
  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประเภท 36 เดือน (อัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ประกาศใช้อยู่ ณ วันที่สมาชิกผู้ฝากเงินมาขอถอนเงิน บวกเพิ่ม 0.50)
  - ฝากเงินมากกว่า 60 เดือน แต่ไม่ครบ 120 เดือน
  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 60 เดือน(อัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ประกาศใช้อยู่ ณ วันที่สมาชิกผู้ฝากเงินมาขอถอนเงิน บวกเพิ่ม 1)

 

หมายเหตุ :

สหกรณ์รับฝากเช็คทุกชนิด ยกเว้นเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY
ฝากก่อน 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 3 วันทำการ
ฝากหลัง 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 4 วันทำการ

หากต้องการถอนเงินฝากโดยให้สกรณ์ออกเป็นเช็คจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1วันทำการและสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรม เนียมเช็คฉบับละ 20 บาท

หากสมาชิกต้องการเบิกเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนเวลา 14.30 น.

สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้สหกรณ์ หรือนำฝากเงินจำนวนครั้งละมาก ๆ สามารถโอนผ่าน บัญชีธนาคารของสหกรณ์ได้ ดังนี้

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

กรุงไทย

เมืองทองธานี

147-1-03635-9

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

ไทยพาณิชย์

แจ้งวัฒนะ

345-2-25900-7

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

ไทยธนาคาร

แจ้งวัฒนะ

044-2-10220-6

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560


ปริ้นหน้านี้