เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน

 • การฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ดอกเบี้ยจะ โอนให้เมื่อเงินต้นครบกำหนด 1 ปี  โดยจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน ยอดฝากขั้นต่ำ 100,000.-บาท 

  กรณีที่ถอนก่อนกำหนดไม่เป็นไปตามเงื่อนไข สหกรณ์จะคำนวณอัตราดอกเบี้ยดังนี้
  - ถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 1 เดือนสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
  - ถอนเงินฝากหลังระยะเวลา 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน อัตราดอกเบี้ตามประกาศ
  - ถอนเงินฝากหลังระยะเวลา 6 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ

  เงื่อนไขอื่น 
   - การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสามารถเปิดกี่บัญชีก็ได้ แต่หากเปิดบัญชีเกินกว่าหนึ่งบัญชี  สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมบัญชีที่เกินบัญชีละ 40 บาท 
   - การถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสามารถถอนเงิน ได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
  ถ้าเกิน 1 ครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนขั้นต่ำ 10 บาทหรือ 0.01% จากยอดที่ถอน

 


 

หมายเหตุ :

สหกรณ์รับฝากเช็คทุกชนิด ยกเว้นเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY
ฝากก่อน 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 3 วันทำการ
ฝากหลัง 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 4 วันทำการ

หากต้องการถอนเงินฝากโดยให้สกรณ์ออกเป็นเช็คจะต้องแจ้งล่วงหน้า 
1 วันทำการ และสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คฉบับละ 20 บาท

หากสมาชิกต้องการเบิกเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนเวลา 14.30 น.

สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้สหกรณ์ หรือนำฝากเงินจำนวนครั้งละมาก ๆ สามารถโอนผ่าน บัญชีธนาคารของสหกรณ์ได้ ดังนี้

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

กรุงไทย

เมืองทองธานี

147-1-03635-9

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

ไทยพาณิชย์

แจ้งวัฒนะ

345-2-25900-7

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

ไทยธนาคาร

แจ้งวัฒนะ

044-2-10220-6

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้